Türk Yetişkin Hikayeler Forumu

Geri Git   Türk Yetişkin Hikayeler Forumu Adult Hikayelerimiz Fetish Hikayeleri

Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Arama Stil
DurumOffline
No Avatar
Uyarı:
Profil detaylarını görmek için üye girişi yapmalısınız

Üyeliğiniz bulunmuyorsa Kayıt ol linkine tıklayarak kayıt olabilirsiniz.

Yengemin Çıplak Resimleri

 
Post #1


Yengemin Çıplak ResimleriB?n Fr?n???d?n . ?dım Y?vuz, 18 y?şınd?yım. ?il?ml? Lill??d? k?lıy?rum. ?biml? y?ng?m d? biziml? ?ynı ???rtm?nd?, f?k?t bir ?lt k?tımızd? ?turuy?rl?r. ??l?n K?ny??lıyız. ?bim y?ng?ml? K?ny??d? ?vl?ni? Fr?n???y? g?tirdi. Y?ng?m b?şını ört?? v? Türb?n giyin?? d? ç?k ??xy bir k?dın. En ?zınd?n b?n öyl? buluy?rum. Y?ng?mi d?h? hiç b?şı, göğ?ü ?çık görm?dim. Evd? bil?, y? Türb?nl?, y?d? b?şörtü?ü v? uzun ?t?kl? g?z?r. Y?ng?m b?y?z t?nli, ?lm? y?n?klı v? ?tli dud?kl?rı ?l?n, f?zl? d? şişm?n ??yılm?y?n, f?k?t uzun b?ylu v? uzun b???klı, giydiği uzun ?t?ğ? r?ğm?n, h?tl?rı b?lli ?l?n, d?lgun yuv?rl?k k?lç?lı bir fiziği v?r. ?nn?m b?b?m d?hil, tüm ?kr?b?l?rımız? ??ygıd? ku?ur ?tm?z, k?ndi h?lind?, ????iz bir k?dındır y?ng?m. Y?ni t?m bir k???lı kutu!???b? ?biml? y?ng?min ??k? h?y?tl?rı n??ıldır diy? d? düşünm?kt?n ?d?miy?rdum. Y?ng?m k???lı giyindiği için (?y?k bil?ğini d?hi görm?dim), y?ng?min vü?udunu ç?k m?r?k ?diy?rdum. Z?m?nl? bu m?r?kım bir tutkuy? dönüştü, y?ng?min ?n uf??ık h?r?k?tini dikk?tli?? gözl?ml?m?y? b?şl?dım. Bir k?r??ind? y?ng?m mutf?kt? d?l?bın ü?t gözün? t?n??r? k?y?rk?n, y?tiş?m?diği için yuk?rıy? uz?ndı. İşt? ? ??n?d? bluzu ?tl?tiyl? birlikt? ?rk?d?n 3-4 ?m yuk?rı t??l?ndı, b?li ?çıldı. ? ?nd? ?ikimin bird?n ??rtl?ştiğini v? t?ş gibi ?lduğunu hi???ttim. Y?ng?m f?rk?tm?d?n h?m?n tuv?l?t? gittim v? 31 ç?k?r?k indirdim ?ikimi. Bu ?l?yd?n ??nr? ?rtık y?ng?m? b?şk? gözl? b?km?y? v? g???l?ri y?ng?mi h?y?l ?d?r?k 31 ç?km?y? b?şl?dım. Y?ng?m ?rtık ?klımd?n çıkmıy?rdu birtürlü.Y?ng?mi ?ikm?yi bır?kın, çı?l?k görm?k için n?l?r v?rm?zdim!?bim işi g?r?ği, m?l ?lm?y? ?ık ?ık S?n-Qu?ntin?? gid?rdi. Yin? bir ?kş?m y?m?kt?n ??nr? ?ş?ğı ?biml?r? indim, TV ??yr?tm?k için. Yuk?rd? bizimkil?r Türk k?n?ll?rını ??yr?d?rl?r ?ür?kli. Zili ç?ldığımd?, y?ng?m ?lind? bul?şık ?ldiv?niyl? ?çtı k??ıyı, ?G?ç ?tur, bul?şık yıkıy?rum, ?bin d? şimdi b?ny?y? girdi, S?n-Qu?ntin?? gid???kmiş. Bul?şıkl?r bit?in ç?y y?????m.? d?di. G?çtim ??l?n? TV?yi ?çtım, MTV ??yr?diy?rum. T?nım?dığım bir ş?rkı?ının h?y?tını ?nl?t?n b?lg???l v?rdı, ?ıkıldım, k?n?ll?rı ?ır?yl? g?zdim, f?k?t ??yr?d???k birş?y bul?m?dım, yin? MTV?y? g?tirdim. B?ktım m???d? ?bimin ??? t?l?f?nu duruy?r. H?rh?ld? y?ni ?lmış ?lm?lıydı, k?lit?li birş?y? b?nziy?rdu. M?r?k ?ttim in??l?m?y? b?şl?dım. İlk d?f? ?kr?n? d?kunm?lı bir t?l?f?nu y?kınd?n in??liy?rdum. M?nünün ?r??ını, bur??ını kur??l?rk?n, ?İm?g??? diy? bir d??y?y? çıktı. M?r?k y? bu, ?çtım d??y?yı?Bir ?ürü ?İm?g?? uz?ntılı v?ril?r v?rdı, ??nu g?lm?y???k gibi. Birin?i ?İm?g?? y?z?nı ?çtım, y?ng?min r??mi! H?md? ??çl?rı ?çık! ???b? y?ng?min b?şk? r??iml?ri v?rmı diy? d?v?m ?ttim, ikin?i v? üçün?ü ?İm?g??ı ?çtım, ?nl?rd? y?ng?min r??iml?ri. G?lib? r??iml?rin h???i y?ng?m? ?itti. Ş?yt?n dürttü, diğ?r r??iml?r? b?km?d?n h???ini Blu?t??th?l? b?nim t?l?f?n? gönd?rdim. ?bimin t?l?f?nunu t?kr?r ?ldığım gibi m???y? bır?ktım. ?k?d?r ç?ktu ki r??iml?r, b?y? uzun ?ürmüştü. En ??n r??im gönd?rildikt?n 3-4 d?kik? ??nr? y?ng?m bul?şığı bitirmiş, ?lind? ç?y t???i?i il? g?ldi. ?z ??nr? d? ?bim b?ny?d?n çıktı. Ç?yl?rımızı içtikt?n ??nr? b?n ?y?kl?dım. ?bim, ??tur d?h? ?rk?n.? d?di. ?Bilgi??y?rd? işim v?r, gid?yim.? d?dim. ?İyi ??n bilir?in, git.? d?di. B?ni k??ıy? uğurl?rk?n, ?Y?rın S?n-Qu?ntin?? gidiy?rum, y?ng?n? göz kul?k ?l! H?tt? işin y?k?? y?rın burd? k?l.? d?di. ?T?m?m!? d?dim v? yuk?rı çıktım.Ev? girdiğimd? h?y???nd?n öl???ktim, bir ?n ön?? y?ng?min r??iml?rin? b?km?k i?tiy?rdum. Bizimkil?r?, ?B?n y?tıy?rum!? diy?r?k ?d?m? girdim v? k??ıyı kilitl?dim, Bilgi??y?rı ?çtım v? t?l?f?numd?ki r??iml?ri yükl?dim. Yükl?m? bittikt?n ??nr? m???ik görünümün? tıkl?dım, r??iml?rin h???i ?ul F?rm?t?ınd? ?çılm?y? b?şl?dı. ?m?n T?nrım! ? d? n? öyl? ?!? Gördükl?rim? in?n?m?dım! Bütün r??iml?r y?ng?min r??iml?riydi v? ??d??? b?şı ?çık d?ğil, r??iml?rin num?rl?rı yük??ldikç? y?ng?min d? h?r t?r?fı ?çılıy?rdu! Ş?k ?lmuştum! F?k?t ?ynı z?m?nd? ç?k büyük bir ??vinç v? h?y???n d? hi???diy?rdum. Körün i?t?diği bir göz, T?nrı v?rmiş iki göz! H?y???nd?n n? y?????ğımı bilmiy?rdum. R??iml?r? ?ır?yl? v? ?indir? ?indir? b?km?y? k?r?r v?rdim?M?ğ?r b?nim ? k???lı diy? bildiğim y?ng?m n?ymiş öyl? b?! Y?ng?m h?r r??imd? d?h? d? ?çılıy?r, ?ynı içç?m?şırı t?nıtımı y???n F?t?m?d?ll?r gibi, d?ğişik d?ğişik r?nk v? m?d?ld? kül?tl?rl? ?üty?nl?rl?, ??xy ??xy ??zl?r v?riy?rdu! Sikim n??ıl k?lktı, ?ynı t?ş gibi ?ldu. ?z ??nr? y?ng?min T?ng? kül?t il? y?t?kt? ?rk??ını dönmüş, d?m?l?r?k ??z v?rdiği r??mi görün??, d?h? ?limi ?ikim? d?kunm?d?n d?num? b?ş?ldım. H?m d? ?z buz d? d?ğil, ?n ?z bir ?vuç! Böyl? birş?y ilk d?f? b?şım? g?liy?r. S??rml?rim t? k?t ??nt?l?numd?n dış?rı çıkm?y? ç?lışıy?rdu. Bu k?d?r ç?k t?hrik ?lu? b?ş?l???ğımı bil??ydim, ??nt?l?numu v? kül?dumu çık?rır, k?ğıt m?ndil? v?y? ??ç?t?y? b?ş?lırdım. Kül?dum v? ??nt?l?numun önü b?rb?t ?lmuştu. H?m?n ??yundum, ???rml?rd?n ?ıyır?bildiğimi ??ç?t?y? t??l?yı? çö?? ?ttım. ??nt?l?nu v? kül?du kurum??ı içim k?l?rif?rin üz?rin? bır?ktım. Y?ni bir kül?tl? ?ş?fm?n ?ltı giydim?Y?ng?min r??iml?rin? b?km?y? d?v?m ?ttikç?, ş?şkınlığım d? ?ikim gibi büyüy?r?k ?rtıy?rdu. Y?ng?min içç?m?şırlı r??iml?ri bitmiş, ??d??? kül?tl? v? göğü?l?ri ?çık ?l?n r??iml?ri b?şl?mıştı. Y?ng?min ??zl?rını gördükç? k?f?yı yiy?rdum. Bir r??imd? y?ng?m çı?l?k göğü?l?rini iki ?lin? ?lmış, birl?ştirmiş, ön? ?ğilmişti. Bir diğ?rind? ?ynı ??rn?filiml?rd?ki k?rıl?r gibi, ??rtl?şmiş göğü? uçl?rını ??rm?kl?rı ?r??ın? ?lmış, bir b?şk? r??imd? i?? göğü? uçl?rını y?lıy?rdu! ?rtık ?ikim d?num? ?ığm?z ?ldu. N? ?lur n? ?lm?z diy? Bilgi??y?rın y?nın? bir t?m?r k?ğıt ??ç?t? k?ydum, v? ?ş?fm?nıml? kül?dumu dizim? k?d?r ?ıyırdım, ?ikimi ?lim? ?ldım öyl? b?kıy?rum y?ng?min r??iml?rin?. V?y ?n??ın? b?! Y?ng?m n?ymiş öyl?! Çıldırdım r??m?n y?! Kudurdum iyi??!Sikimi ?ıv?zl?y? ?ıv?zl?y? y?ng?min r??iml?rin? b?km?y? d?v?m ?ttim. Sır? y?ng?min kül?t?uz r??iml?rin? g?lmişti. Y?ng?min ?mı tr?şlıydı, bunu b?kl?rdim y?ng?md?n, f?k?t t?m ?rt??ın?, ?Br?zily? u?ulu ?m tr?şı? d?dikl?ri m?d?ld?n, uzun in?? bir ş?rit ş?klind? bir tut?m kıl bır?kmıştı. Ş?k ü?tün? ş?k? giriy?rdum. M?ğ?r h?rk??in ????iz ??d??ız diy? bildiği y?ng?m, n? y?r?b?k?n, yür?k y?k?nmış öyl?. Sır? y?kın ç?kim ?m?ık r??iml?rin? g?ldiğind?, b?n bir tut?m ??ç?t? ?lm?k z?rund? k?ldım. Y?ng?m ?mının dud?kl?rını iki ??rm?ğıyl? ??ğ? ??l? ?yırmış, t?? ?mının ??mb? içl?rin? k?d?r, ?mının d?lğin? k?d?r görünüy?rdu! N? y?l?nırdı, n? ?ikilirdi ?m?!Elimd? ?lm?d?n y?nid?n b?ş?ldım!Bu h?rh?ld? y?ng?min ?n ?şırı r??mi diy? düşünürk?n, ??nr?ki r??iml?rd? y?nıldığımı ?nl?dım. İyi ki d? y?nılmışım! Y?ng?min ??nr?ki r??iml?ri i?? y?t?kt? d?m?lmış bir ??zd?, iki ?liyl? götünün y?n?kl?rını ?yırır ş?kild?ydi. Y?ng?min göt d?liği kr?t?r ?ğzı gibi ?çılmış, büzüğünün tüm d?t?yın? k?d?r b?lli ?luy?rdu. ?z ön?? b?ş?lm?m? r?ğm?n ?ikimin y?nid?n ??rtl?şm?y? b?şl?dığını hi???diy?rdum. S?nr?ki r??iml?rd? y?ng?m ?mın? v? götün? d?ğişik d?ğişik ?i?iml?r ??kmuştu. Birind? ?mın? T?r?ğın ???ını ??kmuş, birind? ???d?r?nt kutu?u. Götün? i?? ?ır?yl?, ??lm?k?l?m?d?n tutun d?, Mum, T?rn?vid??nın ???ı, Ş?r?? şiş??in? k?d?r, ?vd? n? bulunur?? ??kmuştu?Bir ??nr?ki ??riyi görün?? d?h? ç?k ş?şırdım, y?ng?m ?bimin ?ikini y?l?rk?n ç?kilmişti. Ş?şırdığım ş?y y?ng?min ?ğzın? ?lm??ınd?n ç?k, ?bimin küçü?ük ?ikiydi! Bir y?nd?n h?yr?t ?d?r?k r??iml?r? b?km?y? d?v?m ?ttim. Y?ng?m ?bimin ?ikini tümd?n ?ğzın? ?lıy?rdu. Birk?ç r??im ??nr? i??, ?bim y?ng?min ?ğzın? yüzün? b?ş?lmış, y?ng?min gözl?rin? ??çl?rın? k?d?r ?bimin ???rml?ri bul?şmıştı.En ??n r??iml?r? b?ktığımd? i??, y??tıkl?rın kılıfınd?n v? ç?rş?fın r?ngind?n ?nl?dığım k?d?rıyl?, ?bim b?şk? bir gün ç?kmişti ??n r??iml?ri. Bunl?rı, ?bim y?ng?mi d?m?ltmış götünd?n ?ik?rk?n ç?kmişti. En ??n r??im i?? ?bimin ???rml?ri y?ng?min götünd?n dış?rı ?üzülürk?n idi. Bu ??n r??m? b?k?rk?n öyl? bir b?ş?lmışım ki, ???rml?rim t?? Bilgi??y?rın Kl?vy??in? v? M?nitörün? fışkırmıştı!??ç?t?yl? h?rt?r?fı ?ili? t?mizl?dikt?n ??nr?, y?ng?min çı?l?k r??iml?rin? ?n b?şt?n, içim? ?indir? ?indir?, d?f?l?r?? k?z d?h? b?ktım, g???nin ???t üçün? k?d?r! Gözl?rim iyi?? kız?rı? ??ım?y? b?şl?yın?? y?tm?y? k?r?r v?rdim. ?m? h?m?n uyuy?m?dım. Gözl?rimi k???dığımd? y?ng?mi n??ıl ?ik?rim düşün???i b?ni bir iki ???t d?h? uyutm?dı. H?nüz n??ıl y?????ğımı bilmiy?rum, ?m? mutl?k? bir y?lunu bulu?, ?nind? ??nund? y?ng?mi ?ik???ğim! Bu k?nud? ç?k k?r?rlıyım!
20 Nisan 2021, at 23:09
Alıntı
Cevapla

Seçenekler Arama
StilPowered by vBulletin Solutions, Inc.
bahis firmaları canlı bahis siteleri casino siteleri kaçak bahis kaçak iddaa bahis siteleri sakarya escort bayan tuzla escort gaziantep rus escort ümraniye escort şişli escort bayan seks hikayeleri pendik escort gaziantep escort izmir escort istanbul escort istanbul escort escort bayanlar istanbul escort bayan escort bayan escort bayan istanbul izmir escort escort izmir gaziantep escort gaziantep escort izmir escort esenyurt escort malatya escort kayseri escort eryaman escort pendik escort tuzla escort kartal escort kurtköy escort kızılay escort ... bursa escort bursa escort bursa escort ...